NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

NIEZAWODNE JAK SŁOŃCE

Do 30 lat gwarancji na produkt i wydajność.

  REGULAMIN

Sklep internetowy bauer-solar.pl jest prowadzony przez Bauer Solar Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-317) przy ul. Wiślanej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921764, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, NIP 5252876728, REGON 389964044.

§1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Cookies –  niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła oraz służą do tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolość prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego bauer-solar.pl
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm).
 4. Konto klienta – konto utworzone w ramach serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu sklepu umożliwiające klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sprzedawcy.
 6. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem bauer-solar.pl za pośrednictwem którego klient może składać zamówienia.
 7. Sprzedawca – Bauer Solar Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-317) przy ul. Wiślanej 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000921764, kapitał zakładowy
  5 000,00 zł, NIP 5252876728, REGON 389964044.
 8. Zamówienie – czynność dokonywana przez Klienta mająca na celu zawarcie umowy sprzedaży na odległość.
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sporządzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. Z 2014 r. poz. 827) oraz innych właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji, zakazu  dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.
 3. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia składanie zamówień towarów. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Realizującym Rezerwacje i Zamówienia w Sklepie Internetowym jest Sprzedawca.
 5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail.
 6. Do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym konieczna jest rejestracja. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu Internetowego. Szczegółowy sposób rejestracji określa Regulamin. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowych.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły 18 rok życia. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o tym powiadomieni.
 8. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczenia treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej. Itp.
 10. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siła wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§3. Ceny i oferta

 1. Informacje o produktach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, dotyczące sprzedaży wysyłkowej (zawarcie umowy sprzedaży na odległość) nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu Internetowego stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto tj. z zastrzeżeniem ust. 3, zawierają wszystkie składniki ceny danego produktu, a w szczególności aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT oraz cła i podatki. Cena, o której mowa w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla kupującego i Sprzedawcy, jeśli zostanie potwierdzona poprzez przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Ceny produktów nie zawierają kosztów ich dostawy do Kupującego.
 4. Wszystkie towary są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane i objęte gwarancją producenta lub dystrybutora na warunkach zawartych w kartach gwarancyjnych.
 5. Umowę sprzedaży produktów na odległość można zawrzeć składając Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, telefonicznie lub wysyłając wiadomość e-mail.
 6. Prezentacja towaru oraz jego ceny za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie oznacza, że dany towar jest dostępny lub istnieje możliwość realizacji zamówienia, Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Intranetowego, z zastrzeżeniem że zmiana ceny nie dotyczy produktów przyjętych do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do dodawania i usuwania towarów w dowolnym zakresie i terminie, wprowadzenia, odwoływania, jak również w dowolnym momencie zasad akcji promocyjnych i zasad stosowania rabatów.

§4. Rejestracja

 1. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
 2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie bauer-solar.pl. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail (loginu) oraz ustawienie hasła.
 3. W trakcie rejestracji konieczne jest podanie danych adresowych (wykorzystywanych w celu wysyłki oraz kontaktu).
 4. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca w danych do wysyłki należy podać następujące dane: – nazwę firmy, – Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), – adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), – imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer telefonu.
 5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany mail potwierdzający rejestrację.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: – zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę złożenia Zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość lub dokonania Rezerwacji, – przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, – spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zastania Klientem, – dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, – wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, – wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez Bauer Solar Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem, – wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Bauer Solar Sp. z o.o. oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
 7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Bauer Solar Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli: – Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie Internetowym, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. – cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego, – działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, – otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, – uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta, – Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, – Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, – podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu Internetowego lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 11. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 7 i 8 wynosi 14 dni.
 12. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§5. Składanie i realizacja zamówień

 1. Aby złożyć Zamówienie poprzez stronę internetową bauer-solar.pl należy podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Bauer Solar Sp. z o.o. oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Dane osobowe klienta wymagane do złożenia zamówienia w serwisie Sklepu Internetowego to: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, dane do faktury i adres na który ma być zrealizowana dostawa.
 3. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe niekazanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz przyjęcie wspomnianego zamówienia do realizacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznej lub mailowej weryfikacji zamówienia. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku, gdy próby nawiązania kontaktu z Klientem w okresie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zamówienia okażą się bezskuteczne z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 5. Dowodem zakupu jest faktura VAT, która może być wystawiona na firmę.
 6. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT na firmę, powinien podać następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres siedziby, NIP, adres e-mail, numer telefonu.
 7. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się na stronie bauer-solar.pl.
 8. Zamówienia w Sklepie Internetowym bauer-solar.pl składać można 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu korzystając z witryny internetowej lub poczty elektronicznej oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku 8.00-16.00. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia.
 9. Do dokonania złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 10. Zakup towarów ze statusem „chwilowo niedostępny” nie jest możliwy do czasu zmiany statusu towaru na „dostępny w magazynie”.
 11. Wydanie towarów następuje po zapłacie należności za zamówiony towar.
 12. Złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 2 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: – wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego – dodania ich do koszyka – przejścia do kasy gdzie przewidziana jest możliwość zmian ilości, usuwania i dodawania kolejnych produktów, – wybrania formy płatności oraz sposobu dostawy – zalogowania do Konta Klienta, bądź podania poprawnych danych kontaktowych, bez konieczności logowania. – Akceptację regulaminu i złożenie zamówienia.
 13. W odpowiedzi na złożone przez klienta zamówienie., w terminie do 3 dni roboczych, wysyłana jest wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres w celu:
  – potwierdzenia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta na odległość w dniu złożenia oświadczenia,
  – odmowy przyjęcia Zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  – propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta.
 14. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie.
 15. Kontroferta jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania powoduje dokonanie odpowiednio zawarcie umowy sprzedaży na odległość na warunkach określonych w kontrofercie.
 16. Za chwilę rozpoczęcia realizacji zamówienia, uznaje się chwilę, w której nastąpiło potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 17. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta w momencie wystawienia faktury przez Sprzedawcę. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów oferowanych w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klienta.
 18. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego Zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w Zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Klienta.
 19. Zamówienie zostanie zrealizowane, gdy zamawiane przez Klienta towary będą znajdowały się na stanie magazynu Sklepu Internetowego bauer-solar.pl . Ze względu na dużą ilość składanych zamówień, może się zdarzyć sytuacja w sklepie internetowym, że stan magazynowy zostanie wyczerpany. W takim przypadku zamówienia będą realizowane według kolejności zgłoszenia, natomiast Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie miał możliwość wyboru innego towaru lub anulowania zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeżeli były dokonane.
 20. W przypadku, gdy Kupujący dokonał wpłaty z tytułu złożonego zamówienia i zaistniała sytuacja o której mowa w pkt 19. Sprzedający zwraca kwotę wpłaconą przez Klienta na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedniej dyspozycji Klienta.
 21. Bauer Solar sp. z o.o.. dokłada wszelkich starań aby dane techniczne, zdjęcia i opisy produktów dostępnych w sklepie były zgodne z rzeczywistością.
 22. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu może wynikać z indywidualnych ustawień monitora lub wyświetlacza.

§6. Formy płatności

 1. Należność wynikająca z danego Zamówienia równa jest sumie cen wszystkich Zamówionych towarów oraz w razie umowy zawieranej na odległość kosztów ich transportu.
 2. Dostępne formy płatności w Sklepie Internetowym to:
  a) Przelew na konto – wpłaty należy dokonać na numer konta podany na zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
 3. Dokonując przelewu na rachunek bankowy należy wpisać nr zamówienia lub nr proformy podanej w e-mailu podwędzającym sprzedaż.

§7. Dostawa i odbiór

 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca wskaże na stronie internetowej metody dostawy umożliwiające dostawę również poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zamówienia są przekazywane do wysyłki w terminie 1-7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności przelewem bankowym lub karta płatniczą, termin ten liczony jest od dnia otrzymania na rachunek bankowy Sprzedawcy pełnej wpłaty z tytułu ceny zamówionego produktu oraz kosztów jego dostawy.
 3. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy, która jest realizowana przez zewnętrzną firmę świadczącą usługi kurierskie.
 4. Sprzedawca dla celów informacyjnych może określić szacunkowy czas realizacji zamówienia dotyczący każdego z oferowanych produktów, wskazując liczbę godzin lub dni roboczych, które zazwyczaj upływają od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  do chwili pełnego skompletowania zamówionego towaru i przekazania go do wysyłki.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu realizacji zamówienia powyżej 7 (siedmiu) dni roboczych w przypadku braku danego produktu w magazynie Sprzedawcy. W takim wypadku Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia oraz o możliwości jego zmiany lub anulowania.
 6. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia o którym mowa w pkt 5 powyżej, Sprzedawca zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania kwotę wpłaconą przez kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 7. Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia poprzez korespondencję przekazywaną na adres poczty elektronicznej e-mail podany w formularzu zamówienia.
 8. Dostawa kurierska odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej RABEN. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient upoważnia Sprzedającego do zawarcia umowy o świadczenie usług kurierskich w jego imieniu i na jego rachunek.
 9. W dniu nadania paczki Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Możliwe jest śledzenie przesyłki na stronie
  https://polska.raben-group.com/strefa-klienta/raben-logistics-polska
 10. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, późniejsze godziny doręczenia trzeba uzgadniać indywidualnie z firmą przewozową.
 11. Jeżeli Kurier nie zastanie nikogo pod wskazanym adresem dostawy zostawia Awizo z numerem kontaktowym. Należy uzgodnić z Kurierem kolejny termin dostawy.
 12. Firma kurierska ponowi dwukrotnie próbę dostawy daty pozostawienia Awizo.
 13. Na liście przewozowym oprócz adresu jest wpisany numer telefonu kontaktowego podany przy składaniu zamówienia, co pozwala Kurierowi na ewentualny kontakt przed próbą doręczenia paczki. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy próbie doręczenia przesyłki.
 14. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest istotnym elementem oceny zasadności ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu lub brakujących sztuk.
 15. W chwili odbioru przesyłki Klient powinien w obecności kuriera dokładnie sprawdzić stan opakowania zewnętrznego. Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia przez Klienta zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden pozostaje u Klienta. Protokół szkody stanowi istotny dowód w postępowaniu reklamacyjnym. Wysyłany przez nas towar jest fabrycznie nowy.
 16. Sprzedający zastrzega sobie możliwość różnicowania kosztów przesyłki w zależności do metody dostawy/odbioru zamówienia, metody dokonania płatności za zamówienie, metody złożenia zamówienia lub wartości zamówionych produktów. W przypadku zamówień, które nie zostały zrealizowane z winy Kupującego, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu (w tym kodu pocztowego), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia. W przypadku zmiany na zlecenie Klienta adresu dostawy po wysłaniu zamówienia do Kupującego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami.
 17. Sklep Internetowy umożliwia dokonanie zakupu i osobisty odbiór towaru.

§8. Rezygnacja i anulowanie Zamówienia

 1. Do czasu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem części IV Regulaminu – Rejestracja, ust. 7., może być ono anulowane przez Kupującego.
 2. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, jeśli w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji nie uda się dokonać autoryzacji transakcji w elektronicznym systemie płatniczym banku lub firmy realizującej płatności elektroniczne na rzecz Sprzedającego lub nie zostanie dokonana wpłata w pełnej wysokości (pozwalającej na realizację zamówienia) na rachunek bankowy Sprzedającego (w przypadku zamówień, które powinny być opłacone przed wysłaniem).
 3. Zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego także, gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego lub wróci do nadawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia, opóźnienia lub anulowania zamówienia, a także odstąpienia od umowy w związku z nieprawidłowym lub niepełnym wypełnieniem formularza rejestracyjnego, podaniem nieprawidłowych lub błędnych danych Klienta bądź parametrów zamówienia ( w tym wypadku, gdy próby weryfikacji tych danych okazały się bezskuteczne), nieprawidłowym złożeniem zamówienia oraz innym naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.
 5. Jeżeli kupujący skorzysta z prawa do zmiany lub anulowania zamówienia, Sprzedawca zwraca w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia zmiany lub anulowania kwotę wpłaconą przez kupującego w części (w przypadku nadwyżki powstałej w związku ze zmianą zamówienia) lub w całości (w przypadku anulowania zamówienia) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. W przypadku zwrotu należności Klientowi przez Sprzedającego, w tym z tytułu nadpłaty, zwrotu towaru lub uznania reklamacji, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na adres jego poczty elektronicznej, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot należności lub gdy nie przekaże Sprzedającemu wszystkich danych koniecznych do dokonania zwrotu należności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 7. Od momentu wysłania towaru obowiązuje wykonanie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§9. Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczna.
 2. Klientowi przysługują określone prawa z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową lub rękojmi za wady realizowane na zasadach określonych, odpowiednio, w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.) lub w Kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku korzystania przez Kupującego z praw, o których mowa w punkcie 2, podstawy reklamacji nie może stanowić:
  a) podanie nieprawidłowych lub błędnych danych dotyczących Kupującego lub parametrów zamówienia;
  b) powoływanie się na okoliczności związane z funkcjonowaniem oprogramowania komputerowego lub elektronicznych urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (m.in. przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych);
  c) uszkodzenie lub utrata towaru powstałe w szczególności na skutek nieprawidłowego używania bądź uszkodzenie lub zagubienie zamówionego towaru przez Kupującego.
 4. Produkty posiadają gwarancję producenta. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno (aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji) zostać złożone na wypełnionym czytelnie zgłoszeniu reklamacyjnym zawierającym: – imię i nazwisko, – nazwę towaru, –kserokopia faktury VAT (ewentualnie numer faktury i datę zakupu) – opis usterki – żądania reklamacyjne – nr konta bankowego do ewentualnego odesłania kwoty zamówienia w przypadku gdy nie będzie możliwe usunięcie usterki w zamówionym sprzęcie.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przysłane na adres e-mail: moduly@bauer-solar.de
 7. Sprzedający, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży.
 8. Zasadność reklamacji zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 9. W przypadku uwzględnienia reklamacji, w zależności od treści zawartego w niej żądania, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie wymieniony na nowy.

§11. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Bauer Solar Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiślanej 8.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych osobowych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą, na każdym etapie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityka prywatności.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest umieszczanie w serwisie internetowym bauer-solar.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje.
 2. Regulamin jest dostępny dla każdego Kupującego w serwisie internetowym bauer-solar.pl
 3. Sklep Internetowy bauer-solar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

ADRES:
ul. Wiślana 8,
00-317 Warszawa

moduly@bauer-solar.de

+48 724 021 909

DANE FIRMY:
Bauer Solar Polska Sp. z o.o.
ul. Wiślana 8,
00-317 Warszawa

NIP: 5252876728
REGON: 389964044
KRS: 0000921764

© 2024 – BAUER Solar Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Regulamin | Polityka prywatności